Välj en sida

Välkommen till framtidens skola, en skola som ser till hela människan!

SKS är en fristående skola med konfessionell kristen inriktning. Skolan har ca 280 elever, fördelade på årskurs F-9, samt fritidshem. Skolan grundades 1986 och är belägen i ett lugnt och naturnära område i närförorten Hammarbyhöjden. Skolans elever speglar huvudmannen Södermalmskyrkans internationella prägel, då ca hälften av eleverna har ett annat modersmål än svenska.

Skolan har under åren arbetat mycket med utvärdering och kvalitetsutveckling. Detta gav stor belöning år 2009, då Södermalmskyrkans Kristna Skola blev vinnare av Stockholms stads kvalitetsutmärkelse.

Känn dig varmt välkommen till vår skola!

Skolan i våra hjärtan

Minns du din första skoldag?
Vilka känslor är det som vaknar till liv när dina tankar går tillbaka till din barndoms klassrum, din lärare och din gamla skolgård?
Näst efter familjen är det skolan som har den viktigaste rollen i ett barns liv. Skolan är platsen där barnen tillbringar så många år av sin uppväxt, varför den har en avgörande roll när det gäller barnens fostran, men även deras trygghet till att bli sunda och ansvarsfulla samhällsmedborgare.
Valet av skola är därför en viktig fråga för dig förälder som har möjlighet att välja det som passar ditt barn och din familj bäst. Men skolan kan aldrig ersätta familjen som är den viktigaste plattformen och det största beskyddet för ett litet barns utveckling och fostran till en livsglad och trygg individ. Av den anledningen måste skolan och hemmet kopplas samman genom kärleksfulla, engagerade pedagoger samt intresserade och ansvarsfulla föräldrar som vill bli delaktiga i sitt barns lärande.
Tillsammans har hem och skola ett mål, och det målet är att barnet ska nå sin fulla potential på varje område av sitt liv. Vi tror att grunden för lärande börjar med att vi som vuxna vinner våra barn och elevers hjärtan genom respekt och kärlek. Att våra ögon och handlingar säger; ”Jag bryr mig om dig! Jag vill hjälpa dig framåt! Jag vill se dig lyckas!”
Först när förtroendet finns där kan vi som hem och skola börja det viktiga arbetet att lära ut alla de kunskaper som en liten människa behöver för att förstå, tolka och erövra sin omvärld! Eleverna behöver även tränas för att möta världen utanför skolans väggar, innan vi kan sända ut dem till tonerna från nationalsången med kransar i håret. Vi som pastorer i Södermalmskyrkan ser det som ett privilegium att ha en skola för att rusta en ny generation att möta morgondagens samhälle som kommer att ställa större utmaningar på sina medborgare än någonsin.
Med våra duktiga pedagoger och alla skolans familjer blir vi ett oslagbart team!
Varmt välkommen till Södermalmskyrkans Kristna Skola!
Pastor Lennart och Carolina Torebring

Kristen Profil

Allsidighet och frivillighet

Läroplanen betonar att skolan skall vara: ”…öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.”(Saklighet och allsidighet, Lgr11). Vi uppmuntrar till att dryfta existentiella frågor, att debattera, ifrågasätta, bearbeta och jämföra olika synsätt, livsåskådningar och filosofier för att få en så bred och djup förståelse som möjligt. Det finns alltid någon livsfråga som är aktuell hos en elev även om frågans karaktär kan skilja sig ganska mycket beroende på ålder. Olika värdefrågor och diskussioner kring det kristna arvet av etik och moral i praktisk tillämpning i vardagen tas upp i profilämnet Kristendomskunskap i skolår 1-9.
Chapel: En gång i veckan har varje stadium för sig en storsamling där eleverna tillsammans med lärare har gudstjänst. Chapel är mycket uppskattat av eleverna där de ofta förekommer elevframträdanden med dans, drama, tal, sång och musik.  I händelse av att en elev av personliga eller andra skäl inte vill delta på samlingarna tar eleven med sig intyg med från vårdnadshavare.
Morgonbön: Varje dag börjar första lektionen med samtal, bön och ibland bibelläsning. I enkätsvar framkommer att eleverna upplever det som skönt att få börja dagen med morgonbön. Varje elev förväntas närvara på detta inslag men behöver inte delta aktivt i bönen.
Veckans bibelcitat: Eleverna får bibelcitat att reflektera över och lära sig.
Kristendomskunskap: Skolår 1-9 utöver den ordinarie religionsundervisningen.

Kvalitetsarbete

Vinnare av stadens kvalitetsutmärkelse

Kvalitetsutmärkelsen i Stockholm är stadens årliga pris för att inspirera och skapa dialog om kvalitetsarbete i alla delar av de verksamheter som staden finansierar. Syftet med detta pris är att uppmärksamma, belöna och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Sedan 2007 har skolan blivit nominerad till kvalitetsutmärkelsen och 2009 blev skolan en värdig mottagare av priset.
Det systematiska kvalitetsarbetet utgår ifrån skolans mål. Målen är utformade utifrån de nationella mål om uttrycks i läroplanen (Lgr11) samt skolans vision med dess värdegrund och profil. Dessa mål följs upp under årets gång enligt de uppföljningsmetoder vi har såsom resultat från enkäter, statistik, undersökningar och ämnesprov. Under olika mötesforum såsom arbetslagsmöten och personalmöten samt elevernas elevråd och föräldrarnas skolråd analyserar vi indikationer och resultat som framkommit. Vi analyserar och finner  lösningar till vidareutveckling genom att omfördela resurser såsom metoder och material, rutiner, organisation av tid och personal samt att se vilka kompetensbehov som behöver tillgodoses.
Klicka på länken för att ta del av vår verksamhetsplan: Verksamhetsplan 2016
Klicka på länken för att ta del av vår klagomålshantering: Klagomålshantering

SÖDERMALMSKYRKANS KRISTNA SKOLA STARTADES 1986 OCH HAR IDAG CA 280 ELEVER

Kunskapsstudion

Kunskapsstudion hjälper elever med behov av exempelvis intensivträning i läsning, matematik, social träning eller vägledning att strukturera sin skolvecka. Den används även för elever som behöver en extra utmaning.

 

Kunskapsstudion strävar efter att vara en flexibel verksamhet, där eleverna i klasserna F-9 kan få stöd i sin inlärning under kortare eller längre perioder. Kunskapsstudion består av ett team speciallärare/resurspersoner med olika funktioner. Teamet och skolledningen stämmer gemensamt av verksamheten vid regelbundna möten.

Fritidshemmet & Fritidsklubben

Efter skoldagens slut har barnen möjlighet att komma till fritidshemmet med plats för 150 barn. Fritidshemmet består av två avdelningar. Fritidshemmet bedriver verksamheten i skolans lokaler på eftermiddagen. Öppettiderna är 6:45 – 17:30. Avgiften är enligt maxtaxan.
Fritidshemmet arbetar för att skapa trygghet för barnen samt att stärka och utveckla barnens sociala kompetens. Ett verktyg i detta arbete är att varje personal har en mindre grupp med barn att ansvara för vad gäller trygghet och social utveckling.

Ansökan

Kristna Skolan är öppen för alla!
Ladda ner ansökan till förskoleklass och skola

Vi tillämpar följande turordning:
– Syskonförtur
– Ansökningsdatum
– Närhetsprincipen

Följande skäl kan ge nekad ansökan:
– Vi saknar plats i aktuell klass
– Eleven behöver speciella insatser, socialt, medicinskt eller pedagogiskt i en sådan utsträckning som skolan inte har, eller inte av hemkommunen erbjuds resurser till (Skollagen kapitel 9, 2 §, punkt 3 och 6 §, tredje stycket).

 

Skolledning

Rektor Maria Fredriksson
maria.fredriksson@kristnaskolan.se
Biträdande rektor  Leopold Landström
leopold.landstrom@kristnaskolan.se
Biträdande rektor David Sundström
david.sundström@kristnaskolan.se

Skolkurator Ann-Sofie Spetz
ann-sofie.spetz@kristnaskolan.se 
Skolsköterska 
Marie Nilsson

marie.nilsson@kristnaskolan.se

 

Kontakt

Växel 08-122 069 70

Mail info@kristnaskolan.se

Adress Petrejusvägen 42, 121 38 Johanneshov

Postadress Box 20033, 104 60 Stockholm

T-bana Hammarbyhöjden

® Södermalmskyrkan