Organisation

Vi strävar efter att ha en bra kultur och miljö för både elever och lärare.
Därför tror vi på att ta tillvara kompetenser och erfarenhet för att öka engagemang.

Hur vi jobbar

 
För att bredda och öka engagemanget och bättre ta tillvara kompetenser och erfarenheter, är skolans klasser indelade i team som består av pedagoger, förskolelärare och fritidspedagoger.

Varje elev har en klassmentor. Klassmentorer ansvarar för att stötta och följa upp elevens utveckling, bland annat med hjälp av en så kallad Individuell Utvecklingsplan. Teamen möts varje vecka för att planera, bearbeta och följa upp verksamheten. I sammanhanget är det viktigt att poängtera att teamet strävar efter dialog och nära samarbete med hemmen. I varje klass finns valda klassföräldrar som samarbetar med pedagogerna kring klassernas aktiviteter, och som kan informera om detta vid exempelvis föräldramöten och göra det utifrån ett föräldraperspektiv.

Skolan strävar efter att ha så många utbildade lärare som möjligt. Antalet tjänster som har utbildning för den verksamhet de står i, ligger på 80%. Det är naturligt att all personal ska ha en god förståelse för existentiella frågor, då skolan har en konfessionell inriktning.

Skolledning

Rektor David Sundström
david.sundstrom@kristnaskolan.se

Bitr Rektor Anna Fenerström
anna.fenerstrom@kristnaskolan.se

Bitr Rektor Maria Fredriksson
maria.fredriksson@kristnaskolan.se

Team

TEAM F-3

Teamadministatör
Sara Lindquist

TEAM 4-6

Teamadministratör
Liya Habteab

TEAM 7-9

Teamadministratör
Leopold Landström

Fritidsenheter

Fritidsansvarig
Ann-Sofie Svärdh

Fritids Smaragden

Avdelningsansvarig
Ann-Sofie Svärdh

Fritids Rubinen

Avdelningsansvarig
Mia Hedin

Fritidsklubben Diamanten

Avdelningsansvarig
Emanuel Zethson

LEDIGA TJÄNSTER


Vill du bli en del av vårt dream team?
Vi söker dig som har hjärta och engagemang för nästa generation!

 

Välkommen med skriftlig ansökan via mail. Bifoga CV och personligt brev där du bland annat berättar varför du vill arbeta på en skola med kristen profil. Ansökan mailas till  david.sundstrom@kristnaskolan.se

Elevhälsan

 

Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsans roll ska därför främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

För att våra elever ska må bra och klara målen med sin utbildning har vi en helhetssyn på deras hälsa.
Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator och skolpsykolog,
Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med personalen för att skapa miljöer som gör det enklare för eleverna att lära, utvecklas och ha en optimal hälsa.


Att arbeta förebyggande är elevhälsans främsta uppdrag enligt skollagen.
Även om elevhälsans fokus i första hand ska vara förebyggande och hälsofrämjande, ska det även vara möjligt för eleverna att få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. Varje elev erbjuds minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet erbjuds under elevens skolgång.

Vårt viktigaste uppdrag är att alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt.


Extra anpassningar
Lärarna anpassar och individualiserar undervisningen så att elevens uppsatta mål kan uppnås. Om det framkommer att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ges stöd i form av extra anpassningar, t ex studiehandledning, förändring av elevens arbetsplats, kompensatoriska hjälpmedel, annat läromedel etc.
Även elever som lätt når kunskapskraven får extra anpassningar för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.
Specialpedagogen handleder pedagogerna kring undervisningen och lärmiljön.


Särskilt stöd
Vid mer komplexa svårigheter görs en mer grundlig utredning och då tas den samlade elevhälsans kompetens tillvara. Komplexa svårigheter kan vara kombinationer av kunskapsmässiga och sociala svårigheter.

Elever har rätt till stöd
Skolan har avtal med skolpsykolog från Moment psykologtjänster. Vill man kontakta skolpsykologen så är skolkuratorn kontaktperson – se kontaktuppgifter nedan.

 
Du når oss på nedanstående mailadresser

Skolkurator
Ann-Sofie Spetz annsofie.spetz@kristnaskolan.se

Skolsköterska
Seghen Zeriet seghen.zeriet@kristnaskolan.se

Speciallärare
Susanne Norén susanne.noren@kristnaskolan.se

Speciallärare
Linda Patring linda.patring@kristnaskolan.se

Resursteamet

 

Resursteamet
Resursteamet besår av speciallärare och bitr. rektor. Resursteamet är kopplat till Elevhälsan. Syftet med resursteamet är att utveckla ett arbetssätt där vi i tid upptäcker barn i behov och sätter in det stöd som behövs. Resursteamets arbetsuppgifter består av:

  • Kartläggning av elevers behov genom observationer och tester.

  • Kartläggning på grupp – och organisationsnivå.

  • Uppföljningsmöten med lärare och föräldrar.

  • Handledning till lärare och assistenter.

  • Träffar elever för extrastöd vid behov under perioder.

  • Utformar mallar för åtgärdsprogram, när testning ska ske samt vilket test som görs när.

  • Inköp av specialpedagogiska hjälpmedel.

Växel: 08-122 069 70
Mailadress: info@kristnaskolan.se
Besöksadress: Petrejusvägen 42, ingång A1, 121 38 Johanneshov
Postadress: Box 20033, 104 60 Stockholm
Tunnelbanestation: Hammarbyhöjden