Om oss

Kristna skolan är en fristående skola med konfessionell kristen inriktning.

SKOLA MED KRISTEN INRIKTNING

EN SKOLA AV KUNSKAP,TRYGGHET OCH KARAKTÄR, med vision att forma framtidens samhälle, där vi ser varje individ som bärare av ett okränkbart värde. Kristna skolan är en fristående skola med konfessionell kristen inriktning som grundades 1986. Vi har ca 290 elever, fördelade på årskurs F-9, samt fritidshem och fritidsklubb upp till åk 6. Ni finner oss i ett lugnt och naturnära område intill Nackareservatet i Hammarbyhöjden, strax söder om Södermalm, en plats gott om möjligheter till lärorika utflykter.

Kristen profil

Skolans kristna profil utgör en central del av vår verksamhet. Det går en rak linje mellan skolans värdegrundsarbete, vår vision och vår kristna profil. Syftet med den kristna profilen är att se en utveckling av elevers karaktär, egna val samt etiska kompass.

Läroplanen betonar att skolan ska vara:

…öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.” (Saklighet och allsidighet, Lgr 22).

Vi uppmuntrar till att dryfta existentiella frågor, att debattera, ifrågasätta, bearbeta och jämföra olika synsätt, livsåskådningar och filosofier för att få en så bred och djup förståelse som möjligt. Det finns alltid någon livsfråga som är aktuell hos en elev även om frågans karaktär kan skilja sig ganska mycket beroende på ålder. Olika värdefrågor och diskussioner kring det kristna arvet av etik och moral i praktisk tillämpning i vardagen tas upp i profilämnet Kristendomskunskap i skolår 1-9.

Chapel: En gång i veckan har varje stadium för sig en storsamling där eleverna tillsammans med lärare har gudstjänst. Chapel är mycket uppskattat av eleverna där de ofta förekommer elevframträdanden med dans, drama, tal, sång och musik. I händelse av att en elev av personliga eller andra skäl inte vill delta på samlingarna tar eleven med sig intyg från vårdnadshavare.

Morgonbön: Varje dag börjar första lektionen med samtal, bön och ibland bibelläsning. I enkätsvar framkommer att eleverna upplever det som skönt att få börja dagen med morgonbön. Varje elev förväntas närvara på detta inslag men behöver inte delta aktivt i bönen.

Veckans bibelcitat/Karaktärsord: Eleverna får bibelcitat att reflektera över och lära sig som kopplas samman med månadens karaktärsord. Karaktärsorden formuleras med “Jag är…”. Exempel: “…snäll”, “…målinriktad”.

Kristendomskunskap: Årskurs 1-9 utöver den ordinarie religionsundervisningen.

Barmhärtighets projekt: Skramlet och insamling till hemlösa. Projekt som verkar för empati, människovärde och medmänsklighet.

Pedagogisk metod

Skolans pedagogiska metod går under namnet ATM. Det står för anknytning, tydlighet och motivation.

Anknytning

Anknytning handlar om ett relationellt ledarskap där varje personal strävar efter att vinna elevernas förtroende.

Tydlighet

Tydlighet handlar om att undervisningen ska utformas på ett sätt som är begripligt och hanterbart för varje elev.

Motivation

Motivation handlar om att skapa förutsättningar för inspirerande och livslångt lärande.

Skolkultur

Skolkultur syftar till hur vi uppfattar oss själva och hur vi uppfattas av andra. För att bygga en stark kultur så är ett gott samarbete mellan skola-elev-hem av största vikt. Som skola strävar vi efter en kultur som präglas av: engagemang, familjär atmosfär, höga förväntningar, inkludering och professionalism. Vi vill att Kristna Skolan ska vara en plats vi alla känner stolthet över. Vi vill även att skolans kultur ska genomsyra byggandet av vårt goda renommé.

Växel: 08-122 069 70
Mailadress: info@kristnaskolan.se
Besöksadress: Petrejusvägen 42, ingång A1, 121 38 Johanneshov
Postadress: Box 20033, 104 60 Stockholm
Tunnelbanestation: Hammarbyhöjden