Kristna Skolan blir från och med läsårsstart HT 20 en mobilfri skola för alla elever. 

Skolan har under den senaste tiden följt den debatt som pågått i media samt tagit del av aktuell forskning som handlar om mobilens negativa påverkan på elever och deras inlärning. Detta har lett oss fram till beslutet att göra skolan mobilfri för alla elever. 

För låg- och mellanstadiet så blir inte skillnaderna så stora eftersom de är vana vid att lämna in sina mobiler på morgonen. På högstadiet blir den stora skillnaden att elever behöver låsa in mobiler i sina elevskåp och sedan förvara dem där under hela skoldagen inklusive raster. 

Skolledningen kommer att gå igenom all info med föräldrar och elever vid upprop och föräldramöten.

/Skolledningen