Kristen profil

Kristna profilen

Skolans kristna profil utgör en central del av vår verksamhet. Det går en rak linje mellan skolans värdegrundsarbete, vår vision och vår kristna profil. Alla som arbetar på skolan bör verka utifrån den kristna profilen. Syftet med den kristna profilen är att se en utveckling av elevers karaktär, egna val samt etiska kompass.

 

Allsidighet och frivillighet

Läroplanen betonar att skolan ska vara: ”…öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.”(Saklighet och allsidighet, Lgr11). Vi uppmuntrar till att dryfta existentiella frågor, att debattera, ifrågasätta, bearbeta och jämföra olika synsätt, livsåskådningar och filosofier för att få en så bred och djup förståelse som möjligt. Det finns alltid någon livsfråga som är aktuell hos en elev även om frågans karaktär kan skilja sig ganska mycket beroende på ålder. Olika värdefrågor och diskussioner kring det kristna arvet av etik och moral i praktisk tillämpning i vardagen tas upp i profilämnet Kristendomskunskap i skolår 1-9.

Chapel: En gång i veckan har varje stadium för sig en storsamling där eleverna tillsammans med lärare har gudstjänst. Chapel är mycket uppskattat av eleverna där de ofta förekommer elevframträdanden med dans, drama, tal, sång och musik. I händelse av att en elev av personliga eller andra skäl inte vill delta på samlingarna tar eleven med sig intyg från vårdnadshavare.

Morgonbön: Varje dag börjar första lektionen med samtal, bön och ibland bibelläsning. I enkätsvar framkommer att eleverna upplever det som skönt att få börja dagen med morgonbön. Varje elev förväntas närvara på detta inslag men behöver inte delta aktivt i bönen.

Veckans bibelcitat: Eleverna får bibelcitat att reflektera över och lära sig.

Karaktärsord: 

Kristendomskunskap: Skolår 1-9 utöver den ordinarie religionsundervisningen.